Over Medelo

Over Medelo

Na drie jaar gefunctioneerd te hebben als 'werkgroep', werd Heemkundevereniging Medelo officieel opgericht in 1981. Sindsdien werden boeken geschreven, tentoonstellingen georganiseerd en tal van andere activiteiten opgezet over de geschiedenis en taal van Meijel en de Peel. De vereniging telt meer dan zestig leden, waarvan ruim de helft echt actief is.

Medelo is blij met ieder nieuw lid. Zonder de leden kan de vereniging haar doelstellingen niet waarmaken. Indien u het werk van Medelo belangrijk vindt, kunt u ons helpen door lid te worden. Vooral aan jonge leden bestaat een grote behoefte. Het lidmaatschap kost slechts € 10 per jaar; een gezinslidmaatschap kost € 15. Daarvoor krijgt U de uitnodigingen voor de maandelijkse vergaderingen en korting op publicaties en/of andere activiteiten. Eén maal per jaar houdt Medelo een feestelijke bijeenkomst, voorafgegaan door een bezoek aan een museum van een collegavereniging of een dorpswandeling. Opgave kan geschieden bij één van de bestuursleden of via info@medelo.nl


Gegevens i.v.m. ANBI

Naam:    Heemkundevereniging Medelo te Meijel
RSIN:     8030.30.101
KvK:       nr. 40176356
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, akte van oprichting 15-05-1981 (laatste wijziging 16-02-2016)
Contact: info@medelo.nl; secr.: Rob Peeters, Klamp 26, 5768 GJ Meijel, tel. 077-4661911

Bank: NL49RABO0133418502

Website: www.medelo.nlFacebook: Medelo

Bestuur:

Voorzitter: Wim Basten, 077-4661821
Secretaris: Rob Peeters, 077-4661911, rjpeeters@live.nl
Penningmeester: Jo Simons, 077-4662039
Lid o.a. voor Truijenhof: Alwie Verstappen, 077-4662708
Lid o.a. PR, vertegenwoordiger van de vereniging: Henkjan Louman, 077-4662281

Beleidsplan (kort):

Uitvoering geven aan de doelstelling van de vereniging:
- behoud-herstel-bescherming van heemkundige-cultuuurhistorische-landschappelijke-natuurwetenschappelijke waarden van Meijel e.o. incl. monumentale bouwwerken en objecten;
- vergaren van geschied- en heemkundige kennis en dat toegankelijk maken voor breed publiek;
- vastleggen-bestuderen van levensomstandigheden-gewoonten-gebruiken van vroegere en huidige inwoners van Meijel e.o.;
- ondersteunen van activeiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde. 

De doorlopende activiteiten vloeien voort uit de doelstelling:
- maandelijkse ledenbespreking van werkzaamheden en voortgang,
- blijvend verzamelen van verhalen, voorwerpen, foto's, bidprentjes, boeken, enz.
- verzorgen van een uitgebreide informatieve website,
- verzorgen van Facebook-pagina,
- tenminste per jaar twee relevante lezingen voor leden en niet-leden,
- gezamenlijk bezoeken van uitingen van collega-verenigingen, waarna een bindingsavond voor de leden,
- op schrift stellen (boeken) van al wat met heemkunde in en om Meijel te maken heeft, danwel het verzorgen van boekwerken voor gemeente en/of verenigingen,
- het geven van voorlichting binnen basis- en voortgezet onderwijs,
- het mede onderhouden van monumenten in Meijel,
- het verzorgen van tentoonstellingen en het meewerken bij tentoonstellingen van andere verenigingen,
- het actief deelnemen aan of gegevens verstrekken voor plaatselijke activiteiten en andere gewenste arrangementen, (o.a. tijdens jaarlijkse Dodenherdenking en Jaarmarkt, wandelingen door Meijel, cultuurroute, openstelling St. Nicolaaskerk, groepsontvangst bij fietstochten) 

Samenwerking binnen bestuur en beheer van Streekmuseum 't Land van Peel en Maas.
Het beheer van het eigen Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Tomveld 2, 5768 CP Meijel (vanaf 03-06-1995), met openstellingen op zondagmiddagen in maart, juli en augustus en steeds meer op afspraak voor groepen.

Beloningsbeleid:

Alles gebeurt door vrijwilligers, zonder enige betaling dan een beperkte (reis-)vergoeding voor verzorgers van lezingen.

Doelstelling en Activiteiten:

Zie hierboven: alle genoemde activiteiten worden jaarlijks verricht, waarbij het ene jaar meer aandacht voor herinrichting van het museum, het andere jaar meer aandacht voor schrijfwerk.

Financiële verantwoording:

Jaarlijks liggen inkomsten en uitgaven rond 10.000 euro.
Bij de uitgaven o.a. beheer Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, internetkosten, PR, abonnementen, vergader- en administratiekosten.
Hoewel het museum redelijk uitgebreid is, rusten er door hoofdzakelijk eigen werk, een start-inbreng van de gemeente Meijel en bijdragen van inwoners of ondernemers geen kapitaal- of andere lasten op. Het is in 1994-1995 gerealiseerd in samenwerking met IVN-Meijel.
Bij de inkomsten o.a. gemeentelijke subsidie voor de vereniging (niet voor het museum), entreegelden, uitgave van boeken, giften, contributie, acties en evenementen.       Baten                                                                       Lasten

Boeken                  3.047,55                                     5.017,33

Activiteiten             1.066,00                                        198,85

Monument                470,70                                        420,70

Streekm./rabo      1.131,73

Subsidie               4.293,00

Entree                      705,25

Contributie              295,00

Rente/kosten          129,02                                          92,82

Belasting gem.                                                           538,99

Reclame                                                                      457,84

Truyenhof                                                                 1.541,93

Open dag                                                                    450,00

Jub./Begr.                                                                    318,76

Abonnement                                                                60,00

Adm. Kosten                                                                69,03

Diversen                 173,70                                         22,54

Resultaat                                                                2.123,16

                             11.311,95                                 11.311,95

 

 

                           Balans

Activa                                         Passiva

Spaarrek. 17.148,55           eigen vermogen 21.647,25

Betaalrek.  4.142,17

Kas                356,53

Totaal      21.647,25                     Totaal          21.647,25

 

  


 


Medelo Facebook