Over Medelo

Over Medelo

Na drie jaar gefunctioneerd te hebben als 'werkgroep', werd Heemkundevereniging Medelo officieel opgericht in 1981. Sindsdien werden boeken geschreven, tentoonstellingen georganiseerd en tal van andere activiteiten opgezet over de geschiedenis en taal van Meijel en de Peel. De vereniging telt meer dan zestig leden, waarvan ruim de helft echt actief is.

Medelo is blij met ieder nieuw lid. Zonder de leden kan de vereniging haar doelstellingen niet waarmaken. Indien u het werk van Medelo belangrijk vindt, kunt u ons helpen door lid te worden. Vooral aan jonge leden bestaat een grote behoefte. Het lidmaatschap kost slechts € 10 per jaar; een gezinslidmaatschap kost € 15. Daarvoor krijgt U de uitnodigingen voor de maandelijkse vergaderingen en korting op publicaties en/of andere activiteiten. Eén maal per jaar houdt Medelo een feestelijke bijeenkomst, voorafgegaan door een bezoek aan een museum van een collegavereniging of een dorpswandeling. Opgave kan geschieden bij één van de bestuursleden of via info@medelo.nl


Gegevens i.v.m. ANBI

Naam:    Heemkundevereniging Medelo te Meijel
RSIN:     8030.30.101
KvK:       nr. 40176356
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, akte van oprichting 15-05-1981 (laatste wijziging 16-02-2016)
Contact: info@medelo.nl; secr.: Rob Peeters, Klamp 26, 5768 GJ Meijel, tel. 077-4661911

Bank: NL49RABO0133418502

Website: www.medelo.nlFacebook: Medelo

Bestuur:

Voorzitter: Tjeu Pouls, 077-4662091
Secretaris: Rob Peeters, 077-4661911, rjpeeters@live.nl
Penningmeester: Jo Simons, 077-4662039
Lid o.a. voor Truijenhof: Anneke Douven-Basten
Lid o.a. PR, vertegenwoordiger van de vereniging: Henkjan Louman, 077-4662281

Beleidsplan (kort):

Uitvoering geven aan de doelstelling van de vereniging:
- behoud-herstel-bescherming van heemkundige-cultuuurhistorische-landschappelijke-natuurwetenschappelijke waarden van Meijel e.o. incl. monumentale bouwwerken en objecten;
- vergaren van geschied- en heemkundige kennis en dat toegankelijk maken voor breed publiek;
- vastleggen-bestuderen van levensomstandigheden-gewoonten-gebruiken van vroegere en huidige inwoners van Meijel e.o.;
- ondersteunen van activeiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde. 

De doorlopende activiteiten vloeien voort uit de doelstelling:
- maandelijkse ledenbespreking van werkzaamheden en voortgang,
- blijvend verzamelen van verhalen, voorwerpen, foto's, bidprentjes, boeken, enz.
- verzorgen van een uitgebreide informatieve website,
- verzorgen van Facebook-pagina,
- tenminste per jaar twee relevante lezingen voor leden en niet-leden,
- gezamenlijk bezoeken van uitingen van collega-verenigingen, waarna een bindingsavond voor de leden,
- op schrift stellen (boeken) van al wat met heemkunde in en om Meijel te maken heeft, danwel het verzorgen van boekwerken voor gemeente en/of verenigingen,
- het geven van voorlichting binnen basis- en voortgezet onderwijs,
- het mede onderhouden van monumenten in Meijel,
- het verzorgen van tentoonstellingen en het meewerken bij tentoonstellingen van andere verenigingen,
- het actief deelnemen aan of gegevens verstrekken voor plaatselijke activiteiten en andere gewenste arrangementen, (o.a. tijdens jaarlijkse Dodenherdenking en Jaarmarkt, wandelingen door Meijel, cultuurroute, openstelling St. Nicolaaskerk, groepsontvangst bij fietstochten) 

Samenwerking binnen bestuur en beheer van Streekmuseum 't Land van Peel en Maas.
Het beheer van het eigen Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Tomveld 2, 5768 CP Meijel (vanaf 03-06-1995), met openstellingen op zondagmiddagen in maart, juli en augustus en steeds meer op afspraak voor groepen.

Beloningsbeleid:

Alles gebeurt door vrijwilligers, zonder enige betaling dan een beperkte (reis-)vergoeding voor verzorgers van lezingen.

Doelstelling en Activiteiten:

Zie hierboven: alle genoemde activiteiten worden jaarlijks verricht, waarbij het ene jaar meer aandacht voor herinrichting van het museum, het andere jaar meer aandacht voor schrijfwerk.

Jaarverslag over 2017

Bestuur en leden:

Het bestuur bestond uit: voorzitter Wim Basten, secretaris Rob Peeters, penningmeester Jo Simons en de leden Alwie Verstappen en Henkjan Louman. Laatstgenoemde is tevens bestuurslid van het Streekmuseum te Helden en zodoende ook onze vertegenwoordiger. Voorzitter Wim Basten heeft in november te kennen gegeven om per 21 maart 2018 (jaarvergadering) af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen.

62 leden telde onze vereniging op 21 maart 2017, er kwamen 3 leden bij (Theu + Riet Pouls, Sjaak Neessen). Eén lid is overleden. (Wiel Verscharen) wat inhoudt het ledenbestand op 31 december 2017 een mooi aantal van 64 bedroeg.

Overlijden lid Wiel Verscharen:

Wiel Verscharen, al vele jaren trouw lid van onze vereniging, volgde alles van Medelo zover dit mogelijk was. In het testament heeft hij op laten nemen dat Medelo e.e.a. krijgt toegewezen, o.a. de inboedel van zijn kamer. Op de crematieplechtigheid was het bestuur vertegenwoordigd.

Vergaderingen:

In deze (korte) periode werden 7 redelijk goed bezochte ledenvergaderingen gehouden inclusief de jaarvergadering. Het bestuur vergaderde op 16 december. Natuurlijk werden door het bestuur en/of leden ook andere vergaderingen / bijeenkomsten bezocht die voor Medelo van belang zijn. Onder andere m.b.t. het nieuwe Meijelse woordenboek, Opening van “d’n Burgemèster”, Dorpsoverleg / Peelgeluk, Opening watermeters, Info Cultureel erfgoed “hot spots”, Natuur en Recreatie, voor en najaarsvergaderingen Streekmuseum en infoavond Peel en Maas Net in d’n Binger.

De Medelo jaarvergadering op 21 maart 2017 werd bijgewoond door 25 leden.

Kascontrolecommissie:

Het boekhoudjaar 2016 werd gecontroleerd door Joke Bruijnen en Annie Douven en prima in orde gevonden. Annie Douven treedt af en wordt opgevolgd door Piet Oomen. Het financieel jaarverslag 2017 zal derhalve gecontroleerd worden door Joke Bruijnen en Piet Oomen.

Medelo feestdag 1 april:

Een zeer geslaagde dag. De middag werd bij Thom en Truus Sanders in Grubbenvorst op een plezierige, heerlijke en leerzame wijze doorgebracht; het avondprogramma werd in Oranje Hotel gehouden volgens beproefd en traditioneel recept met 42 leden. De stemming was opperbest, het eten goed, de quiz moeilijk/niet moeilijk met kleine verschillen in de einduitslag. Mooie prijzen, door Rika Basten en Toos Peeters samengesteld, werden tijdens de loterij aan de gelukkigen overhandigd , iedereen content.

Rondleidingen:

Dorpsrondleidingen werden er een achttal gegeven, aan kleine maar ook redelijk grote groepen, alles tot grote tevredenheid van de deelnemers en de Medelo gidsen.

In Truijenhof : buiten de zondagmiddagen in maart, juli en augustus: slechts één keer werd hierom gevraagd maar het was dan wel voor ca. 40 mensen van K.B.O. uit Deurne, zéér geslaagd!

Truijenhof open in maart, juli en augustus:

Zoals de laatste jaren komen er (te) weinig bezoekers. Pluspunt is dat die bezoekers dan wel met een erg tevreden gevoel huiswaarts keren. “Nooit gedacht dat jullie zoveel kunnen laten zien en weten” wordt gelukkig veel gehoord.

Schoolbezoek:

Op 12 april kwam traditiegetrouw groep 8 van de lagere school (3 groepen) naar ons museum en werd de jeugd goed geïnformeerd over W.O. 2 door o.a. Sil Verschaeren, Jeu Schaareman, Wim Basten, Jo Simons en Henkjan Louman. Medelo werd zeer bedankt.

Ingekomen materialen:

Van div. mensen hebben we bruikbare spullen ontvangen. O.a. van Hugo Buist, Fam. Kuepers, Pleun Verstappen, Fam. Verschuren, Jan Peeters, Lenie de Jong (Piet Knapen) , Frits Smedts, Herman Crompvoets, Ves verschaeren (Fam. v.d.Broeck), inboedel kamer in Zorgcentrum van overleden lid Wiel Verscharen, Tom van Mierlo (boek over soldaat David Mc. Kellar) , Henk Martens uit Weert (boek over fam. Martens) , nieuwe slang t.b.v. brandspuit. De familie Willems overhandigde ons veel archiefmateriaal wat netjes ingepast gaat worden. Alle spullen worden/werden beoordeeld en krijgen/kregen reeds een plek in het museum, foto-archief of Medelo archiefkasten.

Materialen uitleen:

Diverse materialen werden uitgeleend aan andere organisaties voor diverse evenementen of presentaties. In de toekomst kan dit alleen met medeweten van een der bestuursleden i.c.m. een in te vullen lijst met gegevens.

Lezingen:

In Kerkeböske werden door Medelo mensen o.a. bezocht: Nieuwe inzichten over de Peelhelm/ 150 jaar Peel en Maas in Nederlandse land / Industrialisatie in Peel en Maas, in Truijenhof werd in deze periode geen lezing gehouden.

Boekenverkoop:

Dit toont een (te) rustig beeld. Er worden boeken en boekjes verkocht maar dit blijft toch achter bij de verwachtingen. Gelukkig neemt firma Coolen-Pluijm zo nu en dan wat boeken af. Verder bezitten we nog heel veel – lang geleden uitgebrachte – boeken en boekjes. Hoe gaan we die nog aan de man / vrouw brengen?

Boekpresentaties:

In september was er de zeer interessante presentie van het mooie boek “Waar de eekhoorn lacht” in Hornerheide, geschreven en gepresenteerd door Herman Crompvoets. In oktober werd in Kerkeböske het boek “Peel en Maas in de Spaanse tijd” gepresenteerd. In Truijenhof had Tom van Mierlo uit Milheeze de primeur met de presentatie van zijn boek “David Mc. Kellar”, een Schotse soldaat die in nov. 1944 in Meijel het leven liet.

Boekenrek / kast:

Het boekenbestand van Medelo is ingedeeld in een aantal rubrieken, die aangegeven worden boven de vakken in beide open kasten. De map met daarin de titels en andere gegevens moet het vinden van een bepaald boek gemakkelijk maken. Te zijner tijd wordt het systeem verfijnd en evt. genummerd.

Rabo clubkas 18 april 2017:

Onze vereniging kreeg 110 stemmen van Rabo-leden. Het financiële resultaat was 387,84 Euro, wat zegge en schrijve 9 Euro meer was dan in 2016. Mooi meegenomen.

Website:

De website is van goede kwaliteit, wordt best bezocht en erg gewaardeerd. De beheerders Jos Pouls en Jeu Schaareman houden e.e.a. op peil en plaatsen evt. interessante items.

Facebook:

Dit “social medium” werkt ten dele. Dit heeft oorzaken o.a. tijdgebrek, aanleveren materiaal en anders. Hopelijk komt dit in de toekomst in een beter vaarwater terecht.

P.R. activiteiten:

Henkjan Louman doet zijn uiterste best om evt. Medelo activiteiten/ nieuws in de regiokrantjes en de Limburger geplaatst te krijgen. Helaas lukt dit lang niet altijd. Verdere Medelo promotie kwam er o.a. door Alwie Verstappen (info locatie kerk) en middels het verhaal over Sanders molen in Hallo Peel en Maas en de uitzending op T.V. van de “Zomertour Radio P & M” in/op locatie Camping Simonshoek. 

Info@medelo.nl:

De secretaris kreeg een behoorlijk aantal mails binnen met vragen over velerlei zaken. De vraag of wij foto’s hebben komt het meest voor, gevolgd door die van familiegegevens. Gelukkig hebben wij Jeu Schaareman in onze gelederen die veel doorverwijzingen verwerkt. Ook andere mensen moeten soms geraadpleegd worden. De vraagstellers worden altijd netjes beantwoord, al of niet positief qua resultaat. Het op orde brengen van het gehele archiefmateriaal is en blijft een hot item want dit is hulpnummer 1.

Foto’s:

Er zijn heel wat foto’s gescand en (al of niet verborgen) op Peel en Maas Net geplaatst. Vooral Jeu Schaareman is hier druk mee bezig. Hoofdzaak is scannen, omschrijvingen maken/ controleren, rubriceren. Er wordt naar gestreefd om hiervoor een werkgroep te vormen.

Peel en Maas Net:

en Jeu hiermee, in Alle Weekberichten van Meijel werden gescand t/m 1980. Enkele mensen hielpKerkeböske als wel in Truijenhof. Foto’s : zie vorige rubriek.

Archief:

De archiefkasten in Truijenhof worden (v.a. dec. 2017) helemaal gecontroleerd en waar nodig opnieuw ingedeeld. Heel veel werk……..en geduld. Jo Manders en Rob Peeters zijn ermee gestart.

Museum algemeen / 1e middag van de maand / Truijenhof:

Tuin, gebouw, de themahoeken, interieur van de vergaderruimte en oorlogsmonumenten werden onderhouden en gepoetst door een aantal – meestal dezelfde - mensen. Ook het op peil houden van koffie en aanverwante producten t.b.v. vergaderingen hoort hier bij. Dit alles vooral op de 1e maandagmiddagen van de maand. Het blijkt dat deze middag vooral ook gezien wordt om bij te buurten; goed sociaal verhaal.

Streekmuseum:

Ook dit jaar werd er door Medelo leden toezicht gehouden. Helaas ook dit jaar weer weinig publiek, een enkele uitzondering daargelaten. Bestuurslid Henkjan Louman vertegenwoordigt Medelo en is medebestuurslid van het Streekmuseum.

Résumé:

Medelo is een fijne en ook gezellige vereniging, is financieel in orde, heeft een leuk museum, enthousiaste leden en veel kennis in huis. Tijd en de samenleving veranderen, ook wij moeten hier in meegaan. Samen wordt de vereniging gedragen, samen vullen we de doelstelling in. Van hieruit wil ik iedereen die op welke manier dan ook voor Medelo heeft klaargestaan hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar.

Verslag opgemaakt door secretaris Rob Peeters.

 

Financiële verantwoording met kerngegevens


Jaarlijks liggen inkomsten en uitgaven rond 10.000 euro.
Bij de uitgaven o.a. beheer Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, internetkosten, PR, abonnementen, vergader- en administratiekosten.
Hoewel het museum redelijk uitgebreid is, rusten er door hoofdzakelijk eigen werk, een start-inbreng van de gemeente Meijel en bijdragen van inwoners of ondernemers geen kapitaal- of andere lasten op. Het is in 1994-1995 gerealiseerd in samenwerking met IVN-Meijel.
Bij de inkomsten o.a. gemeentelijke subsidie voor de vereniging (niet voor het museum), entreegelden, uitgave van boeken, giften, contributie, acties en evenementen.  Baten                                                                        Lasten

Boeken                  4288,00                                      3417,94

Activiteiten              770,00                                       1388,70

Monument               444,50                                         444,50

Subsidie                1689,84

Entree                     536

Contributie              385,00

Rente/kosten           129,02                                           30,60

Belasting gem.                                                             605,41

Reclame                                                                      197,15

Truyenhof                                                                  1307,14

Jub./Begr.                                                                        0

Abonnement                                                                   20,00

Onkosten                                                                        82,56

Diversen                    25,00                                      

Resultaat                                                                      680,05

                             13495,34                                      12845,89

 

---------------- 

                           Balans

Activa                                         Passiva

Spaarrek. 17229,97                     eigen vermogen 21.100,48

Betaalrek.  4172,87

Kas             347,09

Totaal     21.780,53                    

 

------

Privacy Policy Heemkunde vereniging Medelo, Meijel

Heemkunde vereniging Medelo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkunde vereniging Medelo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heemkunde vereniging Medelo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

-----
Verwerking van persoonsgegevens bestuursleden, leden en andere betrokkenen.

Persoonsgegevens worden door Heemkunde vereniging Medelo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van mededelingen en gerichte persoonlijke berichten aan leden.

- Versturen van uitnodigingen en notulen (bij leden en bestuursleden)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, schriftelijk e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Heemkunde vereniging Medelo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

- geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Heemkunde vereniging Medelo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een bestuurslid, lid of anders betrokkene. En daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Heemkunde vereniging Medelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Heemkunde vereniging Medelo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Heemkunde vereniging Medelo

Tomveld 2

5768 CP

Meijel

E-mail: info@medelo.nl

 

  


 


Medelo Facebook