Over Medelo

Over Medelo

Na drie jaar gefunctioneerd te hebben als 'werkgroep', werd Heemkundevereniging Medelo officieel opgericht in 1981. Sindsdien werden boeken geschreven, tentoonstellingen georganiseerd en tal van andere activiteiten opgezet over de geschiedenis en taal van Meijel en de Peel. De vereniging telt meer dan zestig leden, waarvan ruim de helft echt actief is.

Medelo is blij met ieder nieuw lid. Zonder de leden kan de vereniging haar doelstellingen niet waarmaken. Indien u het werk van Medelo belangrijk vindt, kunt u ons helpen door lid te worden. Vooral aan jonge leden bestaat een grote behoefte. Het lidmaatschap kost slechts € 25 per jaar; overige gezinsleden € 10. Daarvoor krijgt U de uitnodigingen voor de maandelijkse vergaderingen en korting op publicaties en/of andere activiteiten. Eén maal per jaar houdt Medelo een feestelijke bijeenkomst, voorafgegaan door een bezoek aan een museum van een collegavereniging of een dorpswandeling. Opgave kan geschieden bij één van de bestuursleden of via info@medelo.nl

Hiernaast: financieel overzicht over 2023.


Gegevens i.v.m. ANBI

Naam:    Heemkundevereniging Medelo te Meijel
RSIN:     8030.30.101
KvK:       nr. 40176356
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, akte van oprichting 15-05-1981 (laatste wijziging 16-02-2016)
Contact: info@medelo.nl; secr.: Rob Peeters, Klamp 26, 5768 GJ Meijel, tel. 077-4661911

Bank: NL49RABO0133418502

Website: www.medelo.nlFacebook: Medelo

Bestuur:

Voorzitter: Hans Lansbergen, 077-4663914
Secretaris: Rob Peeters, 077-4661911, rjpeeters@live.nl
Penningmeester: Tom van Bakel, 077-4663215
Lid o.a. voor Truijenhof: Anneke Douven-Basten
Lid o.a. PR, vertegenwoordiger van de vereniging: Henkjan Louman, 077-4662281

Beleidsplan (kort):

Uitvoering geven aan de doelstelling van de vereniging:
- behoud-herstel-bescherming van heemkundige-cultuuurhistorische-landschappelijke-natuurwetenschappelijke waarden van Meijel e.o. incl. monumentale bouwwerken en objecten;
- vergaren van geschied- en heemkundige kennis en dat toegankelijk maken voor breed publiek;
- vastleggen-bestuderen van levensomstandigheden-gewoonten-gebruiken van vroegere en huidige inwoners van Meijel e.o.;
- ondersteunen van activeiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde. 

De doorlopende activiteiten vloeien voort uit de doelstelling:
- maandelijkse ledenbespreking van werkzaamheden en voortgang,
- blijvend verzamelen van verhalen, voorwerpen, foto's, bidprentjes, boeken, enz.
- verzorgen van een uitgebreide informatieve website,
- verzorgen van Facebook-pagina,
- tenminste per jaar twee relevante lezingen voor leden en niet-leden,
- gezamenlijk bezoeken van uitingen van collega-verenigingen, waarna een bindingsavond voor de leden,
- op schrift stellen (boeken) van al wat met heemkunde in en om Meijel te maken heeft, danwel het verzorgen van boekwerken voor gemeente en/of verenigingen,
- het geven van voorlichting binnen basis- en voortgezet onderwijs,
- het mede onderhouden van monumenten in Meijel,
- het verzorgen van tentoonstellingen en het meewerken bij tentoonstellingen van andere verenigingen,
- het actief deelnemen aan of gegevens verstrekken voor plaatselijke activiteiten en andere gewenste arrangementen, (o.a. tijdens jaarlijkse Dodenherdenking en Jaarmarkt, wandelingen door Meijel, cultuurroute, openstelling St. Nicolaaskerk, groepsontvangst bij fietstochten) 

Samenwerking binnen bestuur en beheer van Streekmuseum 't Land van Peel en Maas.
Het beheer van het eigen Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Tomveld 2, 5768 CP Meijel (vanaf 03-06-1995), met openstellingen op zondagmiddagen in maart, juli en augustus en steeds meer op afspraak voor groepen.

Beloningsbeleid:

Alles gebeurt door vrijwilligers, zonder enige betaling dan een beperkte (reis-)vergoeding voor verzorgers van lezingen.

Doelstelling en Activiteiten:

Zie hierboven: alle genoemde activiteiten worden jaarlijks verricht, waarbij het ene jaar meer aandacht voor herinrichting van het museum, het andere jaar meer aandacht voor schrijfwerk.

--------------------------------

Jaarverslag over 2021

(samengesteld door secretaris Rob Peeters)

Bestuur: Voorzitter Theu Pouls vroeg om zijn taak over te nemen wegens privé redenen. Tom van Bakel nam vanaf eind januari als waarnemend voorzitter deze taak over. De bestuursverkiezingen op 28 sept. – tevens jaarvergaderingen 2019 en 2020 – brachten enige veranderingen teweeg: Theu Pouls (voorzitter) en Jo Simons ( penningmeester) traden af en waren niet herkiesbaar. Annie Douven en Henkjan Louman traden af volgens rooster, waren wel herkiesbaar en werden herkozen. Tom van Bakel en Hans Lansbergen hadden zich als kandidaat aangemeld; beiden werden door de vergadering aangenomen. Het bestuur vulde later de taakverdeling als volgt in: Voorzitter werd Hans Lansbergen, penningmeester werd Tom van Bakel, Rob Peeters bleef secretaris en Henkjan Louman en Annie Douven bleven bestuurslid. In de hierna volgende tijd droeg Jo Simons zijn penningmeesterschap in goede orde over aan Tom van Bakel.

Leden: op 1 jan. telde onze vereniging 79 leden, op 31 dec. was het ledental helaas verminderd tot 75. Twee leden zegden op, er overleden 3 gewaardeerde leden en één nieuw lid kwam erbij.

Ledenvergaderingen: Er werden slecht 2 ledenvergaderingen gehouden. Op 28 sept. was er de jaarvergadering die de jaren 2019 en 2020 behandelde met tevens bestuursverkiezingen. Op 10 nov. was er dan nog een gewone ledenvergadering.

Bestuursvergaderingen: Ondanks de beperkingen en opgelegde regels kwam het bestuur 8 keer – op afstand – bij elkaar om zaken te bespreken.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur meerdere items had: overleg met o.a. KBO, Kapelanie, Stichting Kruizen en Kapellen, Gemeente Peel en Maas, heropening Museum Peel en Maas, Peel en Maas Net.

Op de woensdagmorgens ( 35 keer ) werd er – op afstand – stug door gewerkt om het archief op orde te gaan krijgen. Tevens werden een berg foto’s bekeken en ingedeeld in categorieën.

Kascontrole: Doordat het penningmeesterschap van Jo Simons werd overgedragen aan Tom van Bakel controleerden Mariet v.d. Eijnden en Jan Verstappen het boekjaar 2021 van Medelo bij laatstgenoemde. Dit vond plaats op 26 -1-2022. Het boekjaar 2022 zal gecontroleerd worden door Jan Verstappen en degene die zich tijdens de jaarvergadering hiervoor beschikbaar stelt.

Financieel jaarverslag / Rabo Clubsupport / Subsidie etc. Volgt tijdens de te houden jaarvergadering.

Overleden leden: Helaas moesten we afscheid nemen van onze gewaardeerde leden Leo Bruijnen, Thieu Verschaeren en Wim Douven. Alle drie stonden voor Medelo klaar als dat gevraagd werd. Helaas hebben we niet van hun afscheid kunnen nemen zoals we graag wilden vanwege de geldende Corona-maatregelen.

Medelo 40 jarig Jubileum: helaas moesten we het geplande feest uitstellen. De ingrediënten ervoor zijn echter voorbereid. Nieuwe datum onbekend……..

Rotonde “de Remise”: hier werkte nu één groep in goede harmonie samen. Werk in combinatie met gezelligheid; het leverde Medelo tevens een mooi bedrag op. En……de rotonde zag er ook altijd piekfijn uit! Rotonde-werkploeg bedankt!

Facebook: hier timmerde Ger Jegers flink aan de weg. Het resultaat: vele volgers. Dit item zal verder uitgediept worden om een nog beter resultaat te bereiken.

Rondleidingen / bezoeken: Op 15 juli konden we op het nippertje nog de kinderen van groep 8 van de basisschool verwelkomen. Dit voor de traditionele informatie over de 2e wereldoorlog ín Meijel.

Op 16 juli en 15 okt. Werden leden van KBO Meijel door het dorp geleid en van informatie voorzien. Dit als samenwerking met “Negen” oftewel Roy Simons (Kapelanie). Een geslaagd idee wat vervolging gaat krijgen.

Op 6 aug. Kwam een groep van de Kinderopvang naar ons museum. Het was geweldig zowel voor de kinderen als voor ons. Wij kregen continue vragen gesteld over “wat is dit en wat is dat” en het is ook begrijpelijk. Bijna alle spullen in ons museum zijn als zodanig in huishoudens niet meer terug te vinden. Turf, kolen, fornuis, spinnenwiel, woonkamer, kerkelijk materiaal, gereedschappen, fototoestellen, winkelinrichting, keuken, boer, tuinder en veehouderspullen………………

Op 27 oktober kwamen de KBO besturen van regio Venlo op bezoek in Truijenhof. Aan 4 groepen werd uitleg gegeven waarom Meijel een apart dorp is met ook nog een apart dialect, dit vooral bij de grote “Jos Pouls plattegrond-opstelling”.

Door goede respons van bezoekers / deelnemers is door het bestuur het plan opgevat om aan rondleidingen in de toekomst meer aandacht te gaan geven.

Tom van Mierlo ( schrijver van het boek “David Mc. Kellar” ) kwam met enkele geïnteresseerden op het gebied van de 2e wereldoorlog op 19 nov. op bezoek. Vooral de situatiekaarten en foto’s waren voor hun een waardevolle aanvulling op wat ze al wisten.

Verder bracht Joke Bruijnen in St. Jozef Wonen en Zorg enkele oude attributen onder de aandacht van de bewoners.

Museum Peel en Maas: door enkele Medelo leden werd zoals gebruikelijk weer toezicht gehouden volgens rooster. Henkjan Louman onderhield de contacten namens Medelo zoals wij van hem gewend zijn.

Lezingen: In Truijenhof dit jaar géén lezing(en). In Kerkeböske werd door een aantal leden de lezing over “kastelen” bijgewoond. Men was er zeer over te spreken.

Verkoop boeken: Er werd dit jaar voor ca. 325 Euro aan boeken verkocht.

Binnengekomen materialen: dit was afgelopen jaar minder dan gewoonlijk en…..begrijpelijk. Toch enige interessante items.

Einde jaar: door Jos Pouls werd een heel fraai boekwerkje in elkaar gezet dat de geschiedenis van “40 jaar Medelo” in woord en beeld duidelijk maakte.

Kribkesroute: onze leden Joke Bruijnen en Alwie Verstappen stalden (onder de vlag van Medelo) een mooi kersttafereel uit in de ruimte van onze buur “Tumulus”. Een welverdiende 2e prijs viel hun ten deel.

Resumé: Door de Corona-omstandigheden van intussen bijna 2 jaar zijn wij als Medelo – net als vele andere verenigingen – behoorlijk beperkt geweest in ons hele doen en laten. Ook het overlijden van drie leden liet diepe sporen na. Een tentoonstelling m.b.t. het 100 jarig bestaan van RKMSV werd gecanceld. Het geplande jubileumfeest – 40 jaar Medelo – idem dito. Al lijkt het dan dat er niet veel positiefs gebeurd is in afgelopen jaar; achter de schermen is er stug doorgewerkt om een goede doorstart mogelijk te maken voor het jaar 2022. Als het Coronamonster t.z.t. onder controle is kunnen we samen weer aan een mooi en gezellig jaar gaan bouwen. En zeker het feest “40 jaar Medelo” gaan vieren.

Als laatste willen wij alle leden, niemand uitgezonderd, bedanken voor hun inzet - op welke manier dan ook - voor onze vereniging in afgelopen jaar. Op naar een fijn 2022.

Het bestuur.

 ---------------------


---------------------------------

Jaarverslag over 2020

(samengesteld door secretaris Rob Peeters)

Bestuur: dit bestond het gehele jaar uit voorzitter Theu Pouls, secretaris Rob Peeters, penningmeester Jo Simons en de leden Henkjan Louman en Annie Douven.

Leden: op 1 jan. 2020 telde onze vereniging 79 leden, op 31 dec. 2020 waren dat 81 leden.

Er meldden zich 4 nieuwe leden, twee leden zijn overleden. (Jo Martens en Sil Verschaeren).

Ledenvergaderingen: Er werden 2 ledenvergaderingen gehouden ( 9 jan. en 19 feb.)

Bestuursvergaderingen: het bestuur kwam 3 keer bijeen, al dan niet op gepaste afstand. Wel werd er diverse keren telefonisch en per mail overleg gepleegd

Streekmuseum: slechts 2 keer hoefde Medelo toezicht te houden in het Streekmuseum. Een geplande vergadering in Meijel samen met het bestuur van Stichting Streekmuseum werd gecanceld. De naam “Streekmuseum” vervalt; de officiële naam is voortaan “Museum Peel en Maas”.

De 1e maandagmiddag v.d. maand bijeenkomsten: Dit aantal bleef beperkt tot 3 officieel, namelijk jan. / feb. / mrt).

Kascontrole: Het boekjaar 2019 werd door Sjaak Neessen en Jo Manders gecontroleerd en dik in orde bevonden. Het boekjaar 2020 zal door de nieuw samen te stellen commissie gedaan worden; Jo Manders (2e keer) plus een nog te kiezen / benoemen lid……………

Financieel verslag 2019: uitleg t.z.t. door penningmeester Jo Simons.

Rabo Club Support: Rabobank boekte 268,68 Euro over naar de betaalrekening van Medelo. Weliswaar minder dan voorheen maar doordat er intussen veel meer verenigingen meedoen is dit een logisch gevolg. Toch evengoed een mooi bedrag.

Subsidie: ook dit jaar ontvingen we Gemeentelijke subsidie, groot 1302,-- Euro.

Overlijden van Jo Martens-Seelen: op 16 maart overleed Jo op 84 jarige leeftijd. Zij was trouw lid van onze vereniging, ook na het overlijden van haar man Henk. Door de Coronamaatregelen helaas geen waardig afscheid van Medelo zijde.

Overlijden van Sil Verschaeren: Op 28 maart overleed onze “nestor” Sil op 89 jarige leeftijd. Juist in de Coronatijd met behoorlijke beperkingen konden wij als vereniging niet op gepaste / waardige manier afscheid nemen. Wij zullen Sil nog dikwijls gaan missen.

Rondleidingen: Er vond slechts één rondleiding plaats in Truijenhof. De fam. Truijen werd door Wim Basten geïnformeerd, vooral over Jan Truijen. Men was zeer te spreken over het gebodene. Rika zorgde voor het horeca-gedeelte.

Jaarvergadering: deze ging niet door. Op de geplande datum 2 april waren we gehouden aan de Corona-regels. Hierdoor wordt de jaarvergadering m.b.t. 2019 en 2020 gecombineerd, hopelijk in het voorjaar van in2021.

Medelo-ledenfeestdag. De planning op 4 april ging niet door. Ook het uitstel naar juni werd gecanceld.

Binnengekomen materialen: buiten een aantal “gewone” spullen enkele bijzondere items o.a. de stenen beeltenis van een uil die in het oude schoolgebouw van “den Doelhof” was ingemetseld en een originele stalen deur van een kazemat uit W.O. 2.

Verkoop boeken: Zeer goede verkoop van de laatste boeken “Meijel en de tweede Wereldoorlog, de laatste ooggetuigen” en het “Nééj Mééls Woordeboe:k”. Van veel boeken echter is een erg grote voorraad die normaal gesproken slechts zéér langzaam zal slinken. Actie(s) zijn geboden.

Belfort de Vossenberg: Hier werden i.s.m. het Dorpsoverleg enkele panelen in de toren geplaatst o.a. Sil Verschaeren en David Mc. Kellar komen hier prominent in beeld. Op 29 aug. werden de leden van Medelo er ( op gepaste afstand van elkaar ) verwelkomd door Jo Manders die m.b.t. het hele project uitgebreid tekst en uitleg gaf wat erg gewaardeerd werd. Nadien werd het schutterslokaal van Schutterij St. Willibrordus bezocht waar onder het genot van koffie/thee en vlaai de middag op een prettige manier afgesloten werd. De officiële overdracht van het bouwwerk aan Staatsbosbeheer werd door het bestuur bijgewoond.

Wat geen doorgang kon vinden: de jaarvergadering / de Medelo-ledenfeestdag / de lezing door Herman Crompvoets / het bezoek van Fam. Truijen uit Noorwegen / educatie leerlingen van groep 8 m.b.t. 2e wereldoorlog / het opzetten van een fototentoonstelling m.b.t. het O.L.S. / openstelling van ons museum in juli en augustus.

Wat wel gerealiseerd / doorgezet werd: foto’s scannen, foto’s sorteren, foto’s uitzoeken m.b.t. RKMSV 100jaar / archief in kasten en laden uitzoeken, ordenen, rubriceren / onderhoudswerkzaamheden aan rotonde “de Remise” / werkgroep digitalisering heeft een actieplan opgesteld / facebook: samenwerking met “Méél ons Dèurep” door Ger Jegers, loopt heel goed / opruimen werktuigen bij Bart van Dessel / de ambtsketen uit 1910 ( in bruikleen van Gemeente Peel en Maas ) werd getaxeerd / werkgroep “Bijnamen” werkt met veel élan om een boekwerk(je) samen te stellen.

 

Resumé: Een jaar met enkele “ups” maar vele “downs” tekenden ons verenigingsjaar 2020. Het Coronavirus had een grote invloed op ons aller doen.

Laten we hopen dat in de komende tijd ons gewone doen en laten alsmede gezelligheid weer de overhand gaat krijgen. Maar vooral: blijf positief!

 

-------------------------------

 

Jaarverslag over 2019

 

Bestuur: dit bestond het gehele jaar uit: voorzitter Theu Pouls, secretaris Rob Peeters, penningmeester Jo Simons en de leden Annie Douven en Henkjan Louman. Jo Simons en Henkjan Louman waren aftredend en herkiesbaar. Omdat er zich geen tegenkandidaten hadden aangemeld bleven beiden in het bestuur.

Leden: op 1 jan telde onze vereniging 70 leden. Er meldden zich enkele leden af maar op 31 dec. was het ledenbestand toch uitgegroeid tot 79 personen.

Vergaderingen: Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden met een gemiddelde opkomst van 23,22. Dit is toch iets meer dan vorig jaar (22,3). De jaarvergadering op 13 maart werd bezocht door 27 leden.

Bestuursvergaderingen: die vonden 5 keer plaats. Verder waren mensen van het bestuur aanwezig bij vergaderingen van o.a.. cultuur, erfgoed, Peel en Maas Net, “Nééj Mééls Woordeboe:k”, “Meijel 75 jaar bevrijd” , Peel en Maas 75 jaar bevrijd en Streekmuseum.

Kascontrole: Het boekjaar 2018 werd gecontroleerd en dik in orde bevonden door Sjaak Neessen en Piet Oomen. De nieuwe commissie voor het jaar 2019 zal bestaan uit Sjaak Neessen en Jo Manders.

Financieel verslag 2018: penningmeester Jo Simons deelde betreffende overzichten uit en gaf uitleg. Tevens werden vragen gesteld die naar tevredenheid door de penningmeester werden beantwoord.

Rabo Clubkas: Ook dit jaar werd er door leden stemmen gegeven aan Medelo. Dit leverde uiteindelijk toch weer een mooi bedrag op, nl. 452 Euro.

Overlijden van Truus Sanders-Peeters. Bij de afscheidsdienst van gewaardeerd lid Truus was Medelo vertegenwoordigd.

Medelo leden-feestdag 16 maart: ’s-Middags werd door ca. 25 leden een bezoek gebracht aan het “Terug in de Tijd’ museum in Horn. In de avond werd traditioneel de zaal van Oranje Hotel gebruikt voor een gezellig samenzijn, lekker eten en (weer) een geweldige quiz. Over zowel het middag- als avondprogramma waren de deelnemers erg te spreken.

Meijel 75 jaar bevrijd: Alle mensen van de werkgroep – met als kartrekker Wim Basten - die het hele gebeuren regelden - verdienen, zonder uitzondering, een groot applaus. Er is ontzettend veel werk verricht en het resultaat mocht er zijn. Een prachtig boek “Meijel en de tweede wereldoorlog, de laatste ooggetuigen” is zó ontstaan. Op 20 september vond de mooie presentatie ervan plaats in een zeer gepaste entourage. Het boek werd vanaf die dag heel goed verkocht. We mogen zonder overdrijven stellen dat Jos Pouls wel heel fanatiek bezig is geweest, wat veel tijd en moeite heeft gekost. Heel erg dankjewel. Ook onze mensen die de laatste getuigen interviewden mogen we niet vergeten; dank is ook hier op z’n plaats. Tentoonstelling: we mochten veel bezoekers welkom heten in Truijenhof, op de zondagen van 22 sept. t/m 22 december. Geweldige inrichting, veel te zien. Vooral Sil Verschaeren en Jeu Schaareman hadden hier een groot aandeel aan, zonder anderen tekort te doen. Op 17 november waren de Gordon Highlanders, Scot Mathieson (kleinzoon van David Mc. Kellar) en de schrijver van het boek over David Mc. Kellar (Tom van Mierlo uit Milheeze) en zijn vrouw bij ons te gast. Op 22 dec. werd het geheel op een gezellige manier met veel leden en nieuw aangemelde leden afgesloten in Truijenhof. Het was ……geweldig goed.

Nééj Mééls Woordeboe:k: de samenwerking met mensen van “Pròt mèr Mééls” is heel goed verlopen, mede door hun kennis qua P.R. en netwerk. De mensen van Medelo ( Herman Crompvoets, Piet Oomen in het bijzonder ) hebben een geweldig boek “neergezet”. De voorverkoop en reguliere verkoop liep gesmeerd en de presentatie op 3 november door Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel was “TOP”.

Boekenverkoop: Buiten het behoorlijk aantal verkochte nieuwe boeken ( 553 x “Meijel en de Tweede Wereldoorlog, de laatste ooggetuigen”) en (260 x “Nééj Mééls Woordeboe:k”) konden we ook nog best wat boeken verkopen die een beetje uit de belangstelling zijn geraakt. Verder werd het boekwerkje “Pater Willems, Meijelnaar in China” 238 keer gratis weggegeven aan mensen die een of meerdere andere boeken kochten.

Doorlopende zaken: A) Website was goed op orde, werd goed bezocht. B) Facebook is na samengaan met “Méél òns Dèùrep” veel beter gaan draaien. C) Foto’s scannen bleef door de bekende omstandigheden wat achter, en blijft ondanks de grote inzet van Jeu Schaareman nog behoorlijk lange tijd werk vergen. D) Het opschonen van het archief is door de drukke werkzaamheden van afgelopen jaar praktisch niet gevorderd.

P.R. Activiteiten: Mede door de organisatie van “Meijel 75 jaar bevrijd”, het uitbrengen van 2 nieuwe boeken en enkele lezingen kwam Medelo goed in de publiciteit. De mensen die zorgden voor het aanleveren van diverse artikelen voor publicatie in de media, heel erg bedankt. P. & M. op bezoek: de filmploeg was twee keer in Truijenhof om onze speerpunten toe te kunnen lichten.

Bezoek Truijenhof: A) Zondagmiddagen in maart, juli en augustus. Ook dit jaar geen opvallende aantallen mensen op bezoek vergeleken met voorgaande jaren. B) van 20 sept t/m 22 dec. ( Meijel 75 jaar bevrijd) : Heel veel bezoekers op de meeste zondagmiddagen. Ook op 2e Paasdag was Truijenhof geopend. Dit m.b.t. de Kunstmanifestatie waar ons bestuurslid Annie Douven mooie schilderijen exposeerde.

Er werd ook tbv. o.a. KBO in Truijenhof film en fotomateriaal getoond.

Educatie in Truijenhof: Op 15 april was groep 8 van de basisschool te gast om de presentatie over Meijel in de 2e wereldoorlog bij te wonen die zoals gewoonlijk door een aantal deskundige Medelo mensen begeleid werd.

Lezingen: op 13 februari was er de lezing over Nieuw Guinea, op 13 nov. m.b.t. landmijnen. Beide lezingen werden goed bezocht, opvallend ook redelijk wat niet-leden.

Genealogie: Op 20 maart en 22 mei stond Truijenhof open voor best een aantal geïnteresseerden.

Rondleidingen in Truijenhof: o.a. groepen van de Thuiszorg, leden van volleybalclub uit Maasbree en een groep uit Heusden waren te gast. Zij waren zeer te spreken over het gebodene.

Rondleidingen door dorp: o.a. een muziekgroep uit Sittard maar ook enkele andere groepen. Werd soms gecombineerd met bezoek in Truijenhof vanwege o.a. weersomstandigheden.

Streekmuseum: weinig verandering, veel uitstel mede door activiteiten m.b.t. 75 jaar bevrijding en het maken van enkele boekwerkjes. Wel werd een nieuw protocol geschreven voor toezichthouders.

Ingekomen materialen: we kregen best wat “oud spul” binnen, soms moeten we echter kritischer zijn om die aan te nemen. Daarom zijn er enkele mensen bereid gevonden om ingekomen materialen te beoordelen, ja of nee bewaren / tentoonstellen. We hebben immers te weinig ruimte in Truijenhof.

Erfenis Wiel Verscharen: er werd daartoe een legaatcommissie samengesteld die gaat bekijken hoe Medelo betreffende erfenis het beste kan benutten.

 

Resumé: Een erg druk en bewogen jaar ligt achter ons. Met veel inzet is een behoorlijke prestatie neergezet waardoor Medelo veel waardering heeft gekregen. Laten we doorgaan op de ingeslagen weg van overleg en samenwerking dan kunnen we in de toekomst nog veel doelen realiseren.

 

----------------------------------


Financieel overzicht over 2021

Zie afbeelding bovenaan deze pagina.
----------------------------------

Jaarverslag over 2018

(Samengesteld door secretaris Rob Peeters)

 

Bestuur: Het bestuur bestond op 1 jan. uit: Voorzitter Wim Basten, secretaris Rob Peeters, penningmeester Jo Simons en de leden Henkjan Louman en Alwie Verstappen.

Tijdens de jaarvergadering op 21 maart veranderde de samenstelling van het bestuur. Wim Basten en Alwie Verstappen waren aftredend, waarvan Wim Basten NIET herkiesbaar was. Kandidaten waren: Annie Douven, Theu Pouls en Piet Oomen. Na stemming werden Annie Douven en Theu Pouls als nieuwe bestuursleden aangenomen. Tijdens de vergadering van 25 april werd Theu Pouls door de aanwezige leden als nieuwe voorzitter gekozen. Bestuur vanaf 25 april: Theu Pouls voorzitter, Rob Peeters secretaris, Jo Simons penningmeester, Annie Douven en Henkjan Louman leden van bestuur.

Leden: op 1 jan telde onze vereniging 62 leden, het ledental groeide t/m 31 dec. tot 70. ( Per 1jan. 2019 hebben zich echter 4 leden afgemeld ). Laatstgenoemden werden voor hun inzet hartelijk bedankt.

Overlijden Claartje Willems: Op 14 maart bezocht het bestuur en enkele leden de mooie afscheidsviering van Claartje. Zij gaf haar man Henk destijds de vrije hand om zoveel voor Medelo te kunnen betekenen. Claartje, heel erg bedankt!

Vergaderingen: Er werden 9 redelijk tot goed bezochte ledenvergaderingen gehouden. Het bestuur vergaderde in deze periode 4 keer. Verder werden er een aantal vergaderingen bijgewoond o.a. in Truijenhof, het Streekmuseum, d’n Binger, Kerkeböske en het Huis van de Gemeente m.b.t. diverse items o.a. Cultureel Erfgoed, Streekmuseum, Recreatie en Natuur, Peel en Maas Net, organisatie Meijel 75 jaar bevrijd en het “Nééj Mééls Woordeboe:k”.

Jaarvergadering: Deze werd op 21 maart gehouden en bijgewoond door 29 leden, met 4 afmeldingen.

Statuten: Op 30 mei werden de nieuwe statuten getekend en gelden vanaf die datum.

Privacy Policy Medelo: trad in werking in november.

Kascontrole: Het boekjaar 2017 werd gecontroleerd en in orde bevonden door kascontrolecommissie Joke Bruijnen + Piet Oomen. Joke Bruijnen trad af, Sjaak Neessen werd opvolger. Derhalve dient het boekjaar 2018 gecontroleerd te worden door Piet Oomen + Sjaak Neessen.

Rabo Clubkas: Op 14 juni werd Medelo door Theu Pouls en Rob Peeters vertegenwoordigd bij de uitreiking van de cheques in “d’n Binger”. Een mooi bedrag en een 30e plaats in de rangschikking van Meijel werd ons deel, al was het beduidend minder dan voorgaand jaar. Het bedrag wat bijgeschreven werd; zie financieel verslag 2018.

Medelo Feestdag 31 maart: In de middaguren werd het Leudalmuseum door 23 leden bezocht, de avond werd traditioneel doorgebracht in het Oranje Hotel, nu met 33 leden. Met dank aan de quizmasters en Rika en Toos voor de inkoop van de loterijprijzen. Het was een bijzonder geslaagde en gezellige dag voor iedereen.

Boekenverkoop: 29 boeken werden verkocht, ( jaren 50 / oorlogsslachtoffers / jaren 60 ). Er rest nog een behoorlijke voorraad.

Boekenrek / kast: Het boekenrek en de indeling ervan zijn niet meer op orde. Dit vooral omdat er heel veel boeken zijn bijgekomen. Als de mogelijkheid (tijd) zich voordoet wordt dit aangepakt.

Boeken m.b.t. Meijel: Het boek “Wegens Hemelvaart Gesloten” en het boek “Hermes Hent” m.b.t. de Fam. Martens zijn welkome aanvullingen in het “Méélse” boekenbestand van Medelo.

Boeken-ontvangst: van de Fam. Willems kregen we een flink aantal boeken. Deze werden gesorteerd op al of niet waardevol voor Medelo. Voor de niet voor Medelo waardevolle boeken werd op 15 aug. voor de leden een Medelo-boekenmarkt gehouden waar veel belangstelling voor was. De overgebleven boeken werden geschonken aan “Boekenmarkt Venlo”.

 Website: Werd / wordt vrij goed bezocht en werd ook netjes bijgehouden o.l.v. Jos Pouls.

 info@medelo.nl Bij de secretaris komen veel vragen binnen. Het is fijn dat er altijd een beroep op diverse leden gemaakt kan worden die antwoord kunnen geven als de secretaris dat zelf niet kan.

 

Facebook: Dit bleef / blijft min of meer een zorgenkindje. Het loopt niet zoals destijds bedoeld is. Bestuur zoekt naar een oplossing.

 

P.R. Medelo: Henkjan Louman deed z’n inspanningen aangaande reclame en andere activiteiten. Zoals al jaren het geval is: plaatsing in regiokranten is helaas geen garantie.

“Peel en Maas Net”: Alle exemplaren van “Het Weekbericht voor Meijel” van 1946 t/m gedeeltelijk 2010 werden door stug doorwerken gedigitaliseerd en zijn in te zien op voornoemde site. Vooral Jeu Schaareman heeft, zonder anderen tekort te doen, hiermee een behoorlijk karwei geklaard. Dankjewel.

Internet: Op 20 juni werd in Truijenhof door KPN Internet in werking gesteld.

“Meijel 75 jaar bevrijd”: De werkgroep o.l.v. Wim Basten is met groot enthousiasme en voortvarendheid begonnen met het op touw zetten van een mooi evenement in het najaar van 2019.

“Nééj Mééls Woordeboe:k”: dit project liep al vanaf 2017 en werd alsmaar concreter. IJverig werd / wordt er door een aantal leden gewerkt aan een boekwerk wat ouderen en hopelijk ook jongeren in Meijel aanspreekt.

Rondleidingen door Dorp: aan enkele groepen ( totaal ca. 50 pers. ) werden door onze gidsen allerlei Méélse wetenswaardigheden bijgebracht. Met alle dank van de bezoekende kant.

Rondleidingen in Truijenhof: o.a. groepen “Lions club”, “Zij Actief”, Postmedewerkers en Fam. Haslett waren te gast. Totaal gaat het om ca. 70 pers. Altijd met enthousiaste reacties als gevolg. Dank aan degenen die zich hiervoor hebben ingezet. Een speciaal dankjewel aan degenen die vele uren hebben gestoken in ontvangst en begeleiding van Fam. Haslett die nu veel te weten is gekomen over Meijel in okt. / nov. / dec. 1944.

Educatie in Truijenhof: m.b.t. 2e wereldoorlog kwam ook dit jaar de Basisschool uit ons dorp ( 75 pers.) op bezoek. Schooljeugd uit Ospel ( 75 pers. ) kwam naar Truijenhof en naar andere lokaties in Meijel om kennis te vergaren. Een aantal mensen uit onze gelederen hebben hier hun uiterste best gedaan om de jeugd op een prettige manier Geschiedenis van Meijel bij te brengen.

Bezoek Truijenhof op zondagen in maart, juli en augustus: ook hier de tendens van de laatste jaren; weinig bezoekers ( slechts 22 ) die weliswaar allen zeer tevreden waren met het gebodene.

Werk / buurtmiddagen op 1e maandagen v.d. maand: deze werden meestal door dezelfde mensen bijgewoond. Door de dames Rika, Annie en Toos werd er ijverig gepoetst, Jan Verdeuzeldonk hanteerde met speels gemak de stofzuiger, o.a. Jo Simons en Henk Kessels zorgden voor de monumenten. Verder werd er e.e.a. geregeld, onderhoud gepleegd, de tuin verzorgd, gevraagd en afgesproken. En …..als de koffie bruin was…….. werd er gezellig gebuurt. Prima!

Ingekomen materialen: weer een diversiteit van spullen werd aan Medelo geschonken, waarvoor dank. Wel is het zó dat er bewust gekeken moet worden of aangeboden spullen waardevol voor Medelo kunnen zijn. Intussen hebben Jos Pouls, Theu Pouls en Sil Verschaeren zich hiervoor beschikbaar gesteld.

 

Uitleenmaterialen: Om misverstanden te voorkomen heeft Henkjan Louman een “uitleenformulier” ontworpen. Wil iemand iets lenen (met medeweten van bestuur) dan dient dit formulier ingevuld te worden.

Lezingen: Dhr. Ton Spamer gaf op 24 jan. een lezing met als titel “Heidense achtergronden m.b.t. Kerst en Carnavalsgebruiken”. Dit werd door alle bezoekers als zeer interessant ervaren.

Foto’s alg. Jeu Schaareman is het hele jaar door druk bezig met scannen / her-scannen en ordenen van een groot aantal foto’s.

Foto’s vroeger en nu. Dit is in gang gezet door Wim Basten en Sil Verschaeren en zal doorlopen tot er voldoende foto’s beschikbaar zijn.

Archief Medelo: op 27 feb. werd er door Jo Manders en Rob Peeters gestart met het opschonen en het vereenvoudigen van de twee archiefkasten door er één systeem van te maken. Annie Douven helpt sinds geruime tijd ook mee.

Streekmuseum: Medelo is slechts enkele keren opgeroepen om toezicht te houden. Ook hier de constatering van (te) weinig bezoekers.

Truijenhof gebouw: De indeling is hetzelfde gebleven, met hier en daar wat aanvullingen van ontvangen spullen. Het zou mooi zijn als er voor de diverse “thema’s” werkgroepjes gevormd kunnen worden.

Monumenten: Deze werden zoals gewoonlijk onderhouden door enkele mensen o.l.v. Jo Simons.

 

Resumé: Medelo heeft een vrij normaal jaar doorgemaakt, maar achter de schermen is er best een boel werk verricht. Denk vooral aan de nieuwe statuten, privacy policy, de digitalisering en het opschonen van het Medelo-archief. Dit zijn niet de minst tijdrovende karweien. Er is wel geconstateerd dat de inkomsten voor Medelo bijzonder laag uitgevallen zijn de laatste jaren. Gelukkig werden we wat geholpen door Gemeentelijke subsidie, Rabo clubkas en miniem door inkomsten m.b.t. bezoek en rondleidingen. Er mag wel gesproken worden van een fijn jaar waar samenwerking en gezelligheid hand in hand gingen.

Als laatste wil ik, namens het bestuur iedereen, zonder uitzondering bedanken voor al het gedane voor Medelo in 2018,

Rob Peeters, secretaris.

 

---------------------


Jaarverslag over 2017

Bestuur en leden:

Het bestuur bestond uit: voorzitter Wim Basten, secretaris Rob Peeters, penningmeester Jo Simons en de leden Alwie Verstappen en Henkjan Louman. Laatstgenoemde is tevens bestuurslid van het Streekmuseum te Helden en zodoende ook onze vertegenwoordiger. Voorzitter Wim Basten heeft in november te kennen gegeven om per 21 maart 2018 (jaarvergadering) af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen.

62 leden telde onze vereniging op 21 maart 2017, er kwamen 3 leden bij (Theu + Riet Pouls, Sjaak Neessen). Eén lid is overleden. (Wiel Verscharen) wat inhoudt het ledenbestand op 31 december 2017 een mooi aantal van 64 bedroeg.

Overlijden lid Wiel Verscharen:

Wiel Verscharen, al vele jaren trouw lid van onze vereniging, volgde alles van Medelo zover dit mogelijk was. In het testament heeft hij op laten nemen dat Medelo e.e.a. krijgt toegewezen, o.a. de inboedel van zijn kamer. Op de crematieplechtigheid was het bestuur vertegenwoordigd.

Vergaderingen:

In deze (korte) periode werden 7 redelijk goed bezochte ledenvergaderingen gehouden inclusief de jaarvergadering. Het bestuur vergaderde op 16 december. Natuurlijk werden door het bestuur en/of leden ook andere vergaderingen / bijeenkomsten bezocht die voor Medelo van belang zijn. Onder andere m.b.t. het nieuwe Meijelse woordenboek, Opening van “d’n Burgemèster”, Dorpsoverleg / Peelgeluk, Opening watermeters, Info Cultureel erfgoed “hot spots”, Natuur en Recreatie, voor en najaarsvergaderingen Streekmuseum en infoavond Peel en Maas Net in d’n Binger.

De Medelo jaarvergadering op 21 maart 2017 werd bijgewoond door 25 leden.

Kascontrolecommissie:

Het boekhoudjaar 2016 werd gecontroleerd door Joke Bruijnen en Annie Douven en prima in orde gevonden. Annie Douven treedt af en wordt opgevolgd door Piet Oomen. Het financieel jaarverslag 2017 zal derhalve gecontroleerd worden door Joke Bruijnen en Piet Oomen.

Medelo feestdag 1 april:

Een zeer geslaagde dag. De middag werd bij Thom en Truus Sanders in Grubbenvorst op een plezierige, heerlijke en leerzame wijze doorgebracht; het avondprogramma werd in Oranje Hotel gehouden volgens beproefd en traditioneel recept met 42 leden. De stemming was opperbest, het eten goed, de quiz moeilijk/niet moeilijk met kleine verschillen in de einduitslag. Mooie prijzen, door Rika Basten en Toos Peeters samengesteld, werden tijdens de loterij aan de gelukkigen overhandigd , iedereen content.

Rondleidingen:

Dorpsrondleidingen werden er een achttal gegeven, aan kleine maar ook redelijk grote groepen, alles tot grote tevredenheid van de deelnemers en de Medelo gidsen.

In Truijenhof : buiten de zondagmiddagen in maart, juli en augustus: slechts één keer werd hierom gevraagd maar het was dan wel voor ca. 40 mensen van K.B.O. uit Deurne, zéér geslaagd!

Truijenhof open in maart, juli en augustus:

Zoals de laatste jaren komen er (te) weinig bezoekers. Pluspunt is dat die bezoekers dan wel met een erg tevreden gevoel huiswaarts keren. “Nooit gedacht dat jullie zoveel kunnen laten zien en weten” wordt gelukkig veel gehoord.

Schoolbezoek:

Op 12 april kwam traditiegetrouw groep 8 van de lagere school (3 groepen) naar ons museum en werd de jeugd goed geïnformeerd over W.O. 2 door o.a. Sil Verschaeren, Jeu Schaareman, Wim Basten, Jo Simons en Henkjan Louman. Medelo werd zeer bedankt.

Ingekomen materialen:

Van div. mensen hebben we bruikbare spullen ontvangen. O.a. van Hugo Buist, Fam. Kuepers, Pleun Verstappen, Fam. Verschuren, Jan Peeters, Lenie de Jong (Piet Knapen) , Frits Smedts, Herman Crompvoets, Ves verschaeren (Fam. v.d.Broeck), inboedel kamer in Zorgcentrum van overleden lid Wiel Verscharen, Tom van Mierlo (boek over soldaat David Mc. Kellar) , Henk Martens uit Weert (boek over fam. Martens) , nieuwe slang t.b.v. brandspuit. De familie Willems overhandigde ons veel archiefmateriaal wat netjes ingepast gaat worden. Alle spullen worden/werden beoordeeld en krijgen/kregen reeds een plek in het museum, foto-archief of Medelo archiefkasten.

Materialen uitleen:

Diverse materialen werden uitgeleend aan andere organisaties voor diverse evenementen of presentaties. In de toekomst kan dit alleen met medeweten van een der bestuursleden i.c.m. een in te vullen lijst met gegevens.

Lezingen:

In Kerkeböske werden door Medelo mensen o.a. bezocht: Nieuwe inzichten over de Peelhelm/ 150 jaar Peel en Maas in Nederlandse land / Industrialisatie in Peel en Maas, in Truijenhof werd in deze periode geen lezing gehouden.

Boekenverkoop:

Dit toont een (te) rustig beeld. Er worden boeken en boekjes verkocht maar dit blijft toch achter bij de verwachtingen. Gelukkig neemt firma Coolen-Pluijm zo nu en dan wat boeken af. Verder bezitten we nog heel veel – lang geleden uitgebrachte – boeken en boekjes. Hoe gaan we die nog aan de man / vrouw brengen?

Boekpresentaties:

In september was er de zeer interessante presentie van het mooie boek “Waar de eekhoorn lacht” in Hornerheide, geschreven en gepresenteerd door Herman Crompvoets. In oktober werd in Kerkeböske het boek “Peel en Maas in de Spaanse tijd” gepresenteerd. In Truijenhof had Tom van Mierlo uit Milheeze de primeur met de presentatie van zijn boek “David Mc. Kellar”, een Schotse soldaat die in nov. 1944 in Meijel het leven liet.

Boekenrek / kast:

Het boekenbestand van Medelo is ingedeeld in een aantal rubrieken, die aangegeven worden boven de vakken in beide open kasten. De map met daarin de titels en andere gegevens moet het vinden van een bepaald boek gemakkelijk maken. Te zijner tijd wordt het systeem verfijnd en evt. genummerd.

Rabo clubkas 18 april 2017:

Onze vereniging kreeg 110 stemmen van Rabo-leden. Het financiële resultaat was 387,84 Euro, wat zegge en schrijve 9 Euro meer was dan in 2016. Mooi meegenomen.

Website:

De website is van goede kwaliteit, wordt best bezocht en erg gewaardeerd. De beheerders Jos Pouls en Jeu Schaareman houden e.e.a. op peil en plaatsen evt. interessante items.

Facebook:

Dit “social medium” werkt ten dele. Dit heeft oorzaken o.a. tijdgebrek, aanleveren materiaal en anders. Hopelijk komt dit in de toekomst in een beter vaarwater terecht.

P.R. activiteiten:

Henkjan Louman doet zijn uiterste best om evt. Medelo activiteiten/ nieuws in de regiokrantjes en de Limburger geplaatst te krijgen. Helaas lukt dit lang niet altijd. Verdere Medelo promotie kwam er o.a. door Alwie Verstappen (info locatie kerk) en middels het verhaal over Sanders molen in Hallo Peel en Maas en de uitzending op T.V. van de “Zomertour Radio P & M” in/op locatie Camping Simonshoek. 

Info@medelo.nl:

De secretaris kreeg een behoorlijk aantal mails binnen met vragen over velerlei zaken. De vraag of wij foto’s hebben komt het meest voor, gevolgd door die van familiegegevens. Gelukkig hebben wij Jeu Schaareman in onze gelederen die veel doorverwijzingen verwerkt. Ook andere mensen moeten soms geraadpleegd worden. De vraagstellers worden altijd netjes beantwoord, al of niet positief qua resultaat. Het op orde brengen van het gehele archiefmateriaal is en blijft een hot item want dit is hulpnummer 1.

Foto’s:

Er zijn heel wat foto’s gescand en (al of niet verborgen) op Peel en Maas Net geplaatst. Vooral Jeu Schaareman is hier druk mee bezig. Hoofdzaak is scannen, omschrijvingen maken/ controleren, rubriceren. Er wordt naar gestreefd om hiervoor een werkgroep te vormen.

Peel en Maas Net:

en Jeu hiermee, in Alle Weekberichten van Meijel werden gescand t/m 1980. Enkele mensen hielpKerkeböske als wel in Truijenhof. Foto’s : zie vorige rubriek.

Archief:

De archiefkasten in Truijenhof worden (v.a. dec. 2017) helemaal gecontroleerd en waar nodig opnieuw ingedeeld. Heel veel werk……..en geduld. Jo Manders en Rob Peeters zijn ermee gestart.

Museum algemeen / 1e middag van de maand / Truijenhof:

Tuin, gebouw, de themahoeken, interieur van de vergaderruimte en oorlogsmonumenten werden onderhouden en gepoetst door een aantal – meestal dezelfde - mensen. Ook het op peil houden van koffie en aanverwante producten t.b.v. vergaderingen hoort hier bij. Dit alles vooral op de 1e maandagmiddagen van de maand. Het blijkt dat deze middag vooral ook gezien wordt om bij te buurten; goed sociaal verhaal.

Streekmuseum:

Ook dit jaar werd er door Medelo leden toezicht gehouden. Helaas ook dit jaar weer weinig publiek, een enkele uitzondering daargelaten. Bestuurslid Henkjan Louman vertegenwoordigt Medelo en is medebestuurslid van het Streekmuseum.

Résumé:

Medelo is een fijne en ook gezellige vereniging, is financieel in orde, heeft een leuk museum, enthousiaste leden en veel kennis in huis. Tijd en de samenleving veranderen, ook wij moeten hier in meegaan. Samen wordt de vereniging gedragen, samen vullen we de doelstelling in. Van hieruit wil ik iedereen die op welke manier dan ook voor Medelo heeft klaargestaan hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar.

Verslag opgemaakt door secretaris Rob Peeters.

 

Financiële verantwoording met kerngegevens


Jaarlijks liggen inkomsten en uitgaven rond 10.000 euro.
Bij de uitgaven o.a. beheer Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, internetkosten, PR, abonnementen, vergader- en administratiekosten.
Hoewel het museum redelijk uitgebreid is, rusten er door hoofdzakelijk eigen werk, een start-inbreng van de gemeente Meijel en bijdragen van inwoners of ondernemers geen kapitaal- of andere lasten op. Het is in 1994-1995 gerealiseerd in samenwerking met IVN-Meijel.
Bij de inkomsten o.a. gemeentelijke subsidie voor de vereniging (niet voor het museum), entreegelden, uitgave van boeken, giften, contributie, acties en evenementen.  Baten                                                                        Lasten

Boeken                  4288,00                                      3417,94

Activiteiten              770,00                                       1388,70

Monument               444,50                                         444,50

Subsidie                1689,84

Entree                     536

Contributie              385,00

Rente/kosten           129,02                                           30,60

Belasting gem.                                                             605,41

Reclame                                                                      197,15

Truyenhof                                                                  1307,14

Jub./Begr.                                                                        0

Abonnement                                                                   20,00

Onkosten                                                                        82,56

Diversen                    25,00                                      

Resultaat                                                                      680,05

                             13495,34                                      12845,89

 

---------------- 

                           Balans

Activa                                         Passiva

Spaarrek. 17229,97                     eigen vermogen 21.100,48

Betaalrek.  4172,87

Kas             347,09

Totaal     21.780,53                    

 

------

Privacy Policy Heemkunde vereniging Medelo, Meijel

Heemkunde vereniging Medelo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkunde vereniging Medelo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heemkunde vereniging Medelo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

-----
Verwerking van persoonsgegevens bestuursleden, leden en andere betrokkenen.

Persoonsgegevens worden door Heemkunde vereniging Medelo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van mededelingen en gerichte persoonlijke berichten aan leden.

- Versturen van uitnodigingen en notulen (bij leden en bestuursleden)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, schriftelijk e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Heemkunde vereniging Medelo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

- geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Heemkunde vereniging Medelo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een bestuurslid, lid of anders betrokkene. En daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Heemkunde vereniging Medelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Heemkunde vereniging Medelo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Heemkunde vereniging Medelo

Tomveld 2

5768 CP

Meijel

E-mail: info@medelo.nl

 

  


 


Medelo Facebook